مدیران ارشد شرکت

ریاست هیئت مدیره گروه

ریاست هیئت مدیره گروه

آقای رضا ایمانی
مدیریت عامل شرکت سفیدفوم مقصود

مدیریت عامل شرکت سفیدفوم مقصود

آقای جواد اکبری
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیرت فن آوری اطلاعات گروه

مدیرت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی